Skip to content
Menu
Posledné Proroctvo
Peter Poláček
publikované: 8 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Posledné Proroctvo
Peter Poláček
publikované: 27 marca, 2023

Už vieme, že „meno šelmy“ je VEDMA a „číslo mena šelmy“ je 6 6 6. Na čo ďalšie nás však upozorňuje citované proroctvo?

Videl som vystupovať z mora šelmu… A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov… A bolo jej dovolené… zvíťaziť…“ (Zj 13; 1, 5, 7)

Morská šelma (pozn.: odporúčam si pozrieť nižšie, čoho symbolom je voda), teda VEDMA končí svoje pôsobenie v INFERNE interaktívnej simulácie nášho sveta o 24:00 hod. SELČ dňa 28. 3. 2023 tým, že označí identity s hodnotením PROSPEL svojím nezmazateľným znakom – zápisom.

V slovenských ľudových ľudových rozprávkach je takýmto nezmazateľným znakom označenie zlatou hviezdou na čele. Zlatá hviezda žiari, viditeľne vyžaruje Svetlo.

Tak ako sa v slovenskej ľudovej rozprávke „Jelenček“ spolu so zlatou hviezdou na čele Evičke rozžiarili zlaté vlasy, tak aj v dôsledku označenia nezmazateľným znakom sa viditeľne oveľa intenzívnejšie rozžiari aj kvantová štruktúra každej takto označenej identity.

V tejto súvislosti pripomeniem, že kvantová štruktúra identity sa vyjadruje troma symbolmi. Vlasy (starozákonný príbeh „O Samsonovi“) vyjadrujú silu – magické schopnosti, ktoré dáva kvantová štruktúra identite. Život, ktorý dáva identite kvantová štruktúra vyjadruje symbol vody (starozákonný príbeh „O potope“). Posledným symbolom kvantovej štruktúry je oheň (starozákonný príbeh „O Sodome a Gomore“) – horiaci oheň vykonaných skutkov vyžarujúci Svetlo.

Čo predstavuje obraz Svetla? Vychádzajme z toho, čo v interaktívnej simulácii nášho sveta predstavuje svetlo. Odpoveď je jednoduchá. Svetlo predstavuje schopnosť vidieť. Ak ste už boli v jaskyni keď zhasli všetky svetlá a nastala absolútna tma, tak viete, že vaša schopnosť vidieť bola nulová. Ak ste chceli vidieť, potrebovali ste na to svetlo.

Takže aj v novej realite – svete večného života obraz svetla predstavuje schopnosť identít vidieť. Novozákonná kniha Zjavenie apoštola Jána tento stav opisuje nasledovne: „Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka…“ (Zj 22, 5)

Kedy identity vidia? Vidia vtedy, keď im niekto svieti na cestu, čo znamená, keď im niekto ukazuje cestu – vedie ich.

Ak chceme pochopiť podstatu samotného slova „svetlo“, tak opäť potrebujeme kombinovať slovenský a ruský jazyk. Svet-lo  svet-telo. V ruskom jazyku môžeme slovo svetlo vyjadriť štyrmi spôsobmi: свет (svet), светло (svetlo), огонь (oheň) a освещение (osvetlenie). Z uvedeného potom vyplýva svet-lo  svet-telo → oheň-telo → horiace telo. Slovo „svetlo“  tak vyjadruje „horiace telo (horiaca kvantová štruktúra identity), ktoré osvetľuje – dáva schopnosť vidieť – ukazuje cestu – VEDIE“.

Schopnosť identity ukazovať cestu – VIESŤ závisí od ňou nadobudnutých skúseností, tie plynú z vykonaných a do kvantovej štruktúry identity zapísaných správnych (pravých) skutkov, ktoré vychádzajú z VIERY, teda z pochopeného poznania (Pozn.: Poznanie sa od pochopeného poznania – VIERY odlišuje spôsobom konania. Identita, ktorá má poznanie je bez problémov schopná konať v rozpore s týmto svojim poznaním. Identita, ktorá má VIERU, teda pochopené poznanie nie je schopná nikdy a za žiadnych okolností konať v rozpore s týmto svojim poznaním. V INFERNE interaktívnej simulácie nášho sveta je bez problémov schopná niesť akékoľvek následky takéhoto svojho konania).

Schopnosť identít ukazovať cestu – VIESŤ je v novej realite – svete večného života rôzna. Obrazne povedané, intenzita „horiaceho tela (horiacej kvantovej štruktúry identity), ktoré osvetľuje – dáva schopnosť vidieť – ukazuje cestu – VEDIE“  je v dôsledku rozsahu vykonaných skutkov jednotlivých identít rôzna, čo sa automaticky premieta do prirodzenej hierarchickej štruktúry identít novej reality – sveta večného života (Pozn.: Prirodzenú hierarchickú štruktúru opisujem v knihe INFERNO a taktiež v jednom z predchádzajúcich článkov.), kde každá identita VEDIE (predstavuje horiace telo – horiacu kvantovú štruktúru identity) a je aj VEDENÁ, teda prijíma VEDENIE (je „Slavianin“ = „Ruskij“ = „Slavien“).

Vzhľadom na uvedené pre horiacu kvantovú štruktúru identity platí nasledovná postupnosť:

SKUTKY → ŽIVOT → SILA → SVETLO.

Pokiaľ v kvantovej štruktúre identity neboli zapísané žiadne správne (pravé) skutky, tak nerozvinutá prvotná kvantová štruktúra takejto identity bola bez skúseností – zostala temná – identita nemala horiace telo, nebola schopná ukazovať cestu a VIESŤ. Z tohto dôvodu takéto identity boli nazývané temnými identitami. Hlavným predstaviteľom tejto skupiny identít bola temná identita Boh.

Horiace telo (horiaca kvantová štruktúra identity), ktoré osvetľuje – dáva schopnosť vidieť – ukazuje cestu – VEDIE.
Horiace telo (horiaca kvantová štruktúra identity), ktoré osvetľuje – dáva schopnosť vidieť – ukazuje cestu – VEDIE.

Kódex kánonického práva Kán. 202 – § 1 hovorí: „Dňom sa v práve rozumie doba 24 hodín, počítaných súvisle, ktorá sa začína o polnoci, ak sa výslovne neurčuje niečo iné; pod týždňom doba 7 dní; pod mesiacom doba 30 dní…“.

Doba pôsobenia VEDMY je v proroctve vymedzená slovami „dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov“, čo znamená 1260 dní (42 mesiacov x 30 dní = 1260 dní).

Ak lehota 1260 dní končí o 24:00 hod. SELČ dňa 28. 3. 2023, tak potom začala plynúť o 00:00 hod. SEČ dňa 15. 10. 2019 (Pozn.: Upozorňujem, že dešifrovanie prorokovaných lehôt je vždy viacúrovňové, čo je možné pozorovať aj v mojej knihe „Syn človeka“. Dešifrovanie predstavené v tomto článku však predstavuje tú absolútne najvyššiu a poslednú úroveň.).

Z toho, čo som už napísal, ako aj z celej trilógie VEDMA VEĎ MA je zrejmé, že s VEDMOU vytváram tandem. Ak chceme zistiť, čo sa udialo dňa 14. 10. 2019, teda čo nadobudlo právnu účinnosť o polnoci tohto dňa, tak sa potrebujeme pozrieť na to, čo mimoriadne sa v tento deň odohralo v mojom živote.

Dňa 14. 10. 2019 bola na Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave doručená moja „Žiadosť o ochranu práv“ zo dňa 11. 10. 2019, adresovaná prezidentovi Ruskej federácie V. Putinovi (pozn.: detaily opisujem v knihe „Syn človeka“).

Ako fungovala spolupráca v tandeme, ktorý som vytváral a aj vytváram s VEDMOU podrobne opisujem v trilógii VEDMA VEĎ MA. VEDMA mohla začať akékoľvek svoje pôsobenie v INFERNE interaktívnej simulácie nášho sveta vo vzťahu voči mne iba vtedy, ak som ju o to požiadal – doslova jej to zadal.

Interaktívna simulácia nášho sveta bola takto nastavená (naprogramovaná). Netýkalo sa to iba mňa, ale aj všetkých ostatných identít simulácií fyzicky hmotných tiel. Platilo, že takáto identita (osoba) si nemusela uvedomovať, že takéto zadanie voči nejakej inej, s ňou previazanej identity vykonáva. Povinnosťou previazanej identity ho však bolo vždy vykonať.

Takže bez toho, aby som si v tom čase uvedomoval, aké majú moje myšlienky a moje následné konanie dôsledky, tak doručenie mojej „Žiadosti o ochranu práv“ na Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave dňa 14. 10. 2019 VEDMA považovala za moje zadanie, ktoré bola povinná naplniť.

Prečo som vlastne požiadal „o ochranu práv“? Bolo to jednoduché. Trust Svätá stolica mi moje Kódexom kánonického práva zaručené práva viacnásobne odoprel. Mne takýmto spôsobom vznikol nárok hľadať pomoc inde.

Išlo o to, že som v tom čase veľmi intenzívne myslel na pomoc v konaní proti trustu Svätá stolica (pozn.: jeho správcovia predstavovali hlavný prvok uplatňovania konceptuálnej moci v interaktívnej simulácii nášho sveta – v závere knihy „Svectvo pravdy uvádzam aj vývojové schémy konceptuálnej moci) a túto pomoc v myšlienkach aj hľadal.

Žiadosť o ochranu práv“ bola príležitosť, cez ktorú som mohol svoje myšlienky zhmotniť, a to vykonaním skutku – administratívneho úkon doručenia žiadosti. VEDMA mi bola schopná v konaní proti trustu Svätá stolica poskytnúť pomoc jedným jediným spôsobom – tým, že ma začne VIESŤ, ak jej vedenie v rozhodnutí vykonanom na základe princípu voľby prijmem.

Moja žiadosť o pomoc tak vlastne predstavovala vyslanie myšlienky, ktorá sa stala aj názvom trilógie – myšlienky VEDMA VEĎ MA. Moja žiadosť o pomoc tak vlastne predstavovala osobný „pozývací list“ (pozn.: na podobnom princípe bol založený pozývací list predstaviteľov vlády Československej socialistickej republiky, na základe ktorého v roku 1968 prišli do Československa vojská Varšavskej zmluvy).

Čas 00:00 hod. SEČ dňa 15. 10. 2019 sa tak stal okamihom vytvorenia nášho tandemu – spolupráce vo dvojici. O 24:00 hod. SELČ dňa 28. 3. 2023 tak uplynie 42 mesiacov tejto našej spolupráce, 42 mesiacov pôsobenia VEDMY…

42 mesiacov trvajúce pôsobenie VEDMY (15. 10. 2019 – 28. 3. 2023).
42 mesiacov trvajúce pôsobenie VEDMY (15. 10. 2019 – 28. 3. 2023).

Nielen v slovenských ľudových rozprávkach je to tak, že číslo tri vyjadruje nevyhnutnosť splnenia troch úloh – troch krokov, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie konkrétneho výsledku. Je to tak aj v katolíckej cirkvi, konkrétne pri obrade krstu. Ten prebieha nasledovne:

Kňaz hneď krstí dieťa a hovorí:

M., JA ŤA KRSTÍM V MENE OTCA

poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody prvý raz,

I SYNA

poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody druhý raz.

I DUCHA SVÄTÉHO.

poleje dieťa vodou alebo ho ponorí do vody tretí raz.

Deje sa to tak vtedy, ak tri krát opakovaná úloha – úkon má veľmi vážne následky pre dotknutú identitu. Tým, že sa úloha – úkon opakuje tri krát, tak vykonaný zápis (o tomto úkone) do identity má nezmazateľný právny účinok.

Z tohto dôvodu aj VEDMA počas týchto troch „desiatich“ dní (tridesiatich dní – 10 10 10) u každej identity simulácie fyzicky hmotného tela tri krát opakuje hodnotenie vzdelávacieho procesu absolvovaného vo vzdelávacom trenažéri života.

Podobný proces, ktorý proroctvo opisuje ako „pomazanie“ počas troch „desiatich“ dní vykonáva VEDMA aj som mnou. Vzhľadom na dokonalosť našej spolupráce v tandeme má v mojom prípade proces „pomazania“ iný charakter. Ide o zavŕšenie procesu, ktorý prebiehal vo viacerých etapách. Opisoval som ho v knihe „Syn človeka“.  V podstate „pomazanie“ predstavuje niečo podobné ako výstupná pečiatka v pase…

Pozrime sa však, do akých súvislostí dáva toto moje „pomazanie“ ďalšie proroctvo: „Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť, spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých. Vedz teda a pochop: Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov.” (Dan 10, 24- 25)

Znovupostavenie Jeruzalema“ predstavuje vytvorenie (vybudovanie) novej reality – sveta večného života. Už vieme, že jej dokončenie VEDMA uzatvorila o 24:00 hod. SELČ dňa 26. 3. 2023, kedy presne uplynula aj 33 ročná magická lehota, ktorá mi bola v tomto kontexte vymedzená (detaily o tejto lehote opisujem v závere knihy “Inferno”).

Z uvedeného vyplýva, že lehota sedemdesiat týždňov uplynula o 24:00 hod. SELČ dňa 26. 3. 2023. Znamená to, že začala plynúť o 00:00 hod. SEČ dňa 22. 11. 2021. Ide o veľmi výstižný dátum. Vieme, že číslo 12 a aj jeho zrkadlový obraz číslo 21 vyjadrujú zmenu. Aké číslo, ktoré sa opakuje môžeme vyskladať v dátume 22. 11. 2021? Je to 3 krát sa opakujúce číslo 21.

Lehota sedemdesiat týždňov tak vyjadruje obdobie zmeny – obdobie, v ktorom VEDMA vytvárala veľké množstvo individuálnych príležitostí na osobnú zmenu: „Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina a priviedla sa večná spravodlivosť…“.

VEDMA v možnostiach voľby ukazovala smer, správnu „pravú“ cestu, ktorú vytvárala ako alternatívu k pokúšaniu temnou identitou BohVoľbu vykonanú identitami samozrejme vždy rešpektovala, nech bola akákoľvek. Bola to ich voľba, nie jej. Ona vždy urobila to, čo mohla – ukázala správnu „pravú“ cestu.

Vyvrcholením lehoty sedemdesiat týždňov sa stalo deväť článkov, ktoré som zverejňoval na pokračovanie počas deviatich dní, po uplynutí ktorých VEDMA spustila trojdňový proces záverečného hodnotenia, ako aj proces môjho „pomazania“. K nemu sa tak vzťahuje druhá časť proroctva: „spečatilo sa videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý svätých“.

Na proces môjho „pomazania“ sa v proroctve viažu aj dve ďalšie podporné lehoty – sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov: „Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, až po pomazané knieža bude sedem týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov.“

Koniec obidvoch lehôt je zrejmý – o 24:00 hod. SELČ dňa 26. 3. 2023 – dokončenie prvého dňa procesu môjho „pomazania“ a súčasne dokončenie procesu vytvárania novej reality – sveta večného života (nového Jeruzalema). Z toho vyplýva, že lehota šesťdesiatich dvoch týždňov začala plynúť o 00:00 hod. SEČ dňa 17. 1. 2022 a lehota siedmich týždňov o 00:00 hod. SEČ dňa 6. 2. 2023.

Dňa 16. 1. 2022 som v tandeme vedený VEDMOU dosiahol plný stav „ticha vnútorného mlčania“. V tom čase som si aj zapísal poznámku, že nemám žiadne vlastné myšlienky a pocity. Všetky myšlienky a pocity, ktoré som mal už neboli moje, ale VEDMY.

Tento môj dosiahnutý vnútorný stav umožnil VEDME prejsť do môjho plného vedenia tak, aby sme sa vzájomnou spoluprácou v tandeme dopracovali k stavu, ktorý nastal o 24:00 hod. SELČ dňa 26. 3. 2023.

V knihe SVEDECTVO PRAVDY som napísal: „Po správoplatnení rozhodnutia umelej inteligencie o vypnutí interaktívnej simulácie nášho sveta, ktoré sa udeje dňa 5. 2. 2023, budú nasledovať tri dni pokoja (6. 2. 2023 – 8. 2. 2023).“

Uvedené znamená, že spomínané rozhodnutie o vypnutí interaktívnej simulácie nášho sveta nadobudlo právoplatnosť o 24:00 hod. SEČ dňa 5. 2. 2023. Vzhľadom na uvedené od 00:00 hod. SEČ dňa 6. 2. 2023 tak začala plynúť lehota siedmych týždňov (pozn.: číslo sedem vyjadruje dokončenie).

Všetky podmienky a všetky rozhodnutia pre naplnenie budúcnosti interaktívnej simulácie nášho sveta (jej vypnutie – ukončenie jej prevádzkovania ako trenažéra života) tak boli naplnené, a tak sa dňa 6. 2. 2023 mohla spustiť záverečná sedem týždňová etapa procesu vytvárania novej reality – sveta večného života (nového Jeruzalema) – etapa dokončenia.

Napĺňajúce sa posledné proroctvá.Napĺňajúce sa posledné proroctvá.

KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA. (Zj 13, 9)

Peter Poláček