Skip to content
Menu
Košice majú schválený rozpočet na rok 2024
Regióny
publikované: 31 mája, 2024
Menej ako minútu min.
Košice majú schválený rozpočet na rok 2024
Regióny

Vo štvrtok poslanci mestského zastupiteľstva schválili Programový rozpočet na roky 2024-2026. Za pozmeňujúci návrh k rozpočtu, ktorý predniesla viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) v mene skupiny poslancov, ako aj za celý návrh rozpočtu hlasovalo spolu 23 z 38 prítomných poslancov.

Celkové príjmy tohtoročného rozpočtu dosahujú 292,44 milióna eur, čo je o dve percentá menej než vlani. Výdavky sú plánované na 290,44 milióna eur.

Podľa primátora zadĺženosť klesla

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vyjadril spokojnosť so schváleným rozpočtom, ktorý podpíše, akonáhle dostane jeho definitívnu verziu. Je rád, že napriek obmedzeným finančným možnostiam môže DPMK dostať najviac peňazí vo svojej histórii, že sa budú opravovať cesty a chodníky a zachová sa rozsah sociálnych služieb.

„Niekoľko mesiacov sme pracovali na tomto rozpočte. Nie je ideálny, ale je znakom solidarity aj priateľstva. Z toho mála, čo máme, sme hľadali kompromisy, aby mesto mohlo čerpať eurofondy a napredovať. Teší ma, že máme vyrovnaný rozpočet a schválili sme ho takým spôsobom, že nemusíme porušovať zákony alebo nevyplácať mzdy zamestnancom, ako to chceli niektorí poslanci. Berieme si nový úver na 2 milióny eur. Odmietam tvrdenie, že tým rapídne stúpne naša zadĺženosť. Naopak, odkedy som primátor, zadĺženosť klesla. Aj po prijatí úveru bude dosahovať len 28,8 percenta, čo je podstatne menej ako napríklad v Bratislave.“

Peniaze z úveru pôjdu najmä na plnenie zmluvy medzi mestom a Volvom, pričom investované finančné prostriedky by mal štát Košiciam následne preplatiť.

„Budeme môcť objednávať projektové dokumentácie a robiť všetko, čo čaká, aby sme mohli následne čerpať eurofondy. Peňazí na rozvoj mesta je málo, no eurofondy nám môžu výrazne pomôcť,” uviedol po schválení rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu predpokladá výnos dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 129 miliónov eur, čo je o 3 milióny eur menej než bolo schválené v rozpočte na rok 2023. Podľa najnovších prognóz ministerstva financií a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť však celkový výnos môže byť nižší o ďalších 0,7 až 2,5 milióna eur.

Mestské časti by mali dostať takmer 15,6 milióna eur z podielových daní, čo je medziročne nárast o 3,56 milióna eur, resp. takmer 30 percent oproti skutočnosti roka 2023. Ak štát dofinancuje samosprávy dodatočnými zdrojmi, mestské časti dostanú ďalšie peniaze. To platí aj pre znížené dotácie na kultúru, šport a mládežnícky futbal, ktoré predstavujú 60 percent a polovicu minuloročnej sumy.

Do školstva pôjde 131 miliónov eur

Najväčšiu výdavkovú položku tradične tvorí školstvo. Celkové investície do oblasti vzdelávania presiahnu 131,6 milióna eur, čo je takmer 45 percent celého rozpočtu. Medziročný nárast predstavuje 11 percent, pričom väčšinu zvýšenia tvoria výdavky na zvyšovanie platov v školách, ktoré sa vlani zvyšovali o 10 percent od 1. januára a o ďalších 12 percent od 1. septembra.

Doprava je ďalšou významnou položkou s takmer 49,9 miliónmi eur. V rámci tejto kapitoly dostane DPMK rekordný finančný príspevok vo výške 33,9 milióna eur. Na bežné výdavky súvisiace s každodennou prevádzkou DPMK je schválených 30,5 milióna eur, na úhradu strát za služby vo verejnom záujme 1,4 milióna eur a ďalšie 2 milióny eur sú určené na kapitálové výdavky ako modernizácia električkového depa a generálna oprava električiek typ KT8. V porovnaní s minuloročným rozpočtom ide o 5-percentný nárast pre DPMK.

Na stavebnú údržbu komunikácií sa vyčlenilo 2,1 milióna eur, hoci pôvodné požiadavky predstavovali 12 miliónov eur. Na zimnú údržbu je schválených 3,8 milióna eur, čo je medziročný pokles o 16 percent. Na stavebné úpravy komunikácií formou splátok PPP projektov na Jantárovej, Mliečnej, Tolstého a Watsonovej ulici pôjde 2 milióny eur. Ďalších 600 000 eur je určených na riešenie havarijného stavu cesty na Bankov.

Na útulky pre opustené zvieratá a veterinárnu starostlivosť je vyčlenených 50 000 eur. Suma 3,4 milióna eur je určená na podporu športu a mládeže v meste, ako aj na dobudovanie a údržbu infraštruktúry pre šport a oddych.

Na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu pôjde 16,8 milióna eur. Finančné prostriedky vo výške 2,5 milióna eur budú použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o osvetlenie v lokalitách, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie, čím sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu kriminality. Do rozpočtu je zapracovaných aj takmer 9,2 milióna eur z eurofondov.

Rozsah sociálnych služieb zostáva nezmenený

Aj napriek finančným problémom sa podarilo zachovať rozsah poskytovaných sociálnych služieb pre viac ako 60 000 dôchodcov. Celkovo pôjde do kapitoly Sociálne mesto vyše 12,5 milióna eur. Na terénnu opatrovateľskú službu je vyčlenených vyše 2,7 milióna eur. Dotácia pre mestské časti na stravovanie seniorov predstavuje 270 000 eur, na starostlivosť o ľudí bez domova pôjde 175 000 eur. Sociálna pomoc rodinám bude predstavovať 1,03 milióna eur, čo je takmer dvojnásobný nárast, zahrňujúci aj projekt Unicef vo výške takmer 450 000 eur na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Na prevádzku Centra komunitných sociálnych služieb v Krásnej, ktoré poskytuje služby pre 46 odkázaných osôb, je schválených 903 000 eur. Pre Stredisko sociálnej pomoci je vyčlenených 3,45 milióna eur, čo je 8-percentný nárast. To zahŕňa aj Zariadenie pre seniorov s kapacitou 180 lôžok na Garbiarskej ulici.

Výdavky na mzdy a odvody volených predstaviteľov a odmeny poslancov dosiahnu 892 400 eur, čo je 5-percentný nárast. Príspevok mesta na košickú ZOO vzrastie o takmer 13 percent na 2,8 milióna eur.

Rozpočet počíta aj s predajom majetku v hodnote 955 000 eur, najväčšou položkou by mal byť príjem z opakovanej dražby meštianskeho domu na Kováčskej 34. Mesto tento rok spláca istiny z bankových úverov vo výške 5,99 milióna eur a ďalších 283 000 eur z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania, ako aj celkové úroky vo výške 1,1 milióna eur. Okrem toho uskutoční peňažný vklad do základného imania Košickej futbalovej arény vo výške 850 000 eur a do Národného tréningového centra Košice vo výške 1,23 milióna eur.

V rámci príjmových finančných operácií mesto plánuje prijať nový úver vo výške 2 milión eur, ktorý bude použitý predovšetkým na vybudovanie infraštruktúry súvisiacej s výstavbou automobily Volvo. Pôjde o aktivity v oblasti školskej infraštruktúry, cykloinfraštruktúry a verejnej dopravy. Plnenie tohto záväzku vyplýva mestu z Dohody o vzťahu k realizácii Strategického parku z roku 2022.

Kam pôjdu niektoré tohtoročné výdavky rozpočtu?

 • Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia – 2 500 000 eur
 • Slanecká cesta – dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie komunikácie vrátane preložiek elektrických zariadení – 2 380 000 eur
 • Dofinancovanie výstavby novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska, modernizácie oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská, a doplnenie technického vybavenia športovísk pre verejnosť – 1 440 000 eur
 • Rekonštrukcia horizontálnych vrtov na sídlisku Dargovských hrdinov, rekonštrukcia kremačnej pece, rekonštrukcia stien objektu Krematória a kolumbárií, nákup technických zariadení, traktora, mobilných kosačiek a odstránenie havarijného stavu v Mestskom parku – 1 030 000 eur
 • Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov) – 600 000 eur
 • Zabezpečenie plynulej prevádzky športovísk ako napr. tréningové futbalové ihrisko pri ZŠ Užhorodská, Nafukovacia hala pri ZŠ Nám. L. Novomeského, športová hala Stará jazdiareň, Hádzanárska hala S. Šipoša, Handball aréna – Bernolákova a ďalšie nové športoviská v exteriéri – 560 000 eur
 • Úhrada predpokladanej straty kúpalísk Červená hviezda a Rumanova v správe mestského podniku TEHO – 500 000 eur
 • Projektové dokumentácie a spolufinancovanie na modernizáciu a rekonštrukciu základných škôl a zníženie energetickej náročnosti budov základných škôl – 500 000 eur
 • Dofinancovanie rozpracovaných projektov v ZOO, modernizácia vzdelávacieho centra na Mojmírovej ulici a administratívnej budovy v ZOO a ďalšie aktivity – 400 000 eur
 • Oprava dlažby v centre mesta – 370 000 eur
 • Výstavba Materskej školy Gelnická v Pereši – 365 000 eur
 • Stavebné úpravy bývalej ZŠ Poľná v Košickej Novej Vsi – 241 850 eur
 • Projektové dokumentácie na rekonštrukciu Kavečianskej cesty, havarijného stavu mosta na ceste II/547 ponad železničnú trať, lávka Hlinkova ulica, stavebný zámer rekonštrukcie cesty Ukrajinská – 222 000 eur
 • Rekonštrukcia zdevastovaných hybridných bytov vo vlastníctve mesta vrátane financovania záväzkov z minulého roku – 200 000 eur
 • Rekonštrukcia pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice Humenská 9, nákup dochádzkového systému, výpočtovej techniky a príslušenstva a interiérového vybavenia pobočiek knižnice – 200 000 eur
 • Revitalizácia priestorov Historickej radnice – 200 000 eur
 • Technologické doplnenie Integrovaného mestského kamerového systému mesta Košice a zvýšenie funkcionalít „Smart City“, zabezpečenie pracovísk klimatizačnými zariadeniami, realizácia závorových parkovísk, obnova technológie v parkovacom dome a iné – 200 000 eur
 • Čiastočné spolufinancovanie modernizácie a rekonštrukcie komplexu Steel Arény vrátane technologických zariadení v hlavnej a tréningovej hale, zníženie energetickej náročnosti budov a technológií – 200 000 eur
 • Projektová dokumentácia a vysporiadanie pozemkov pre rekonštrukciu a dobudovanie chodníka pre cyklistov a chodcov na Alejovej – 163 900 eur
 • Nákup pozemkov a budov za účelom majetkovoprávneho usporiadania – 150 000 eur
 • Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky v Angels aréne – 125 000 eur
 • Spolufinancovanie nákupu elektrického varného kotla a konvektomatu s príslušenstvom pre Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice – 120 000 eur
 • Kultúrne podujatia (Dni mesta Košice, Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, Košické rozprávkové Vianoce a Silvester) – 105 000 eur
 • Projektová dokumentácia pre nové autobusové depo DPMK – 100 000 eur
 • Modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Slanecká cesta a Alejová ulica) – dofinancovanie projektovej dokumentácie – 93 600 eur
 • Prevádzkové výdavky multifunkčného športoviska – streetbal a ľadovej plochy umiestnenej v Mestskom parku – 60 000 eur
 • Rozšírenie GIS portálu o kontrolné mechanizmy pre dane a iný dátový obsah – 60 000 eur
 • Vývojové a programátorské práce pre elektronické služby mesta, práce súvisiace s integráciou elektronických služieb v rámci projektu Malé zlepšenie eGov služieb – 60 000 eur
 • Rekonštrukcia pódia a ďalšie aktivity v múzeu Dolná brána na Hlavnej ulici – 56 000 eur
 • Projektová dokumentácia a vysporiadanie pozemkov pre cyklistickú cestičku Barca – Šebastovce – 59 600 eur
 • Príprava stavby, oplotenie, dofinancovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nových nájomných bytov pre mladé rodiny na Jesenského 4 – 50 400 eur
 • Dovybavenie NTC Košice – 50 000 eur
 • Rekonštrukcia, modernizácia a technické vybavenie objektu Psychosociálneho centra na Lőfflerovej – 35 000 eur
 • Vypracovanie architektonickej štúdie realizovateľnosti na výstavbu plavárne na sídlisku Ťahanovce – 25 000 eur
 • Dofinancovanie projektovej dokumentácie revitalizácie Mlynského náhonu – 25 000 eur
 • Projektová dokumentácia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova – 30 000 eur
 • Projektová dokumentácia na prepojenie miestnych ciest Americká trieda – Magnezitárska na sídlisku Ťahanovce – 25 000 eur
 • Projektová dokumentácia a vysporiadanie pozemkov pre cyklistickú komunikáciu v Krásnej (ulica Pri sídlisku – Keldišova – Ukrajinská – pod most Ukrajinská) – 17 000 eur
 • Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu Anička – 12 700 eur
 • Projektová dokumentácia pre cyklokoridor cez Barca a Šebastovce k závodu automobilky Volvo – 12 500 eur
 • Účelová dotácia na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Urbanova veža – 10 000 eur
 • Dotácie pre Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho, Ekumenické spoločenstvo cirkví a Rada seniorov mesta Košice – každému po 8 000 eur
 • Štúdia uskutočniteľnosti v spolupráci s KSK pre vedenie cyklotrasy k bráne automobilky Volvo – 5 000 eur

©Slovenský večerník/ilustračné foto