Slovensko
Kategória Slovensko
avatar
5 minutové čítanie

Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody

Výzva Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti Svetového dňa vody

Prečítať článok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v rámci propagácie Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Prešov a Sabinov, že bude 22. marca 2023 na požiadanie bezplatne poskytnuté orientačné  vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z  individuálnych studní a pod. Vyšetrenie bude zamerané na ukazovatele kvality pitnej vody - dusičnany a dusitany. Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek  prinesených dňa 22. marca 2023 z individuálneho vodného zdroja - studne (nie z verejného vodovodu).

Odber vzorky vody

Vzorku vody je potrebné:

  • odobrať v deň vyšetrenia (22. 03. 2023) do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná)
  • priniesť na RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov v množstve minimálne 100 ml v čase od  800 do 1100 hod. do zasadačky RÚVZ so sídlom v Prešove

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb RÚVZ so sídlom v Prešove v zmysle platných zásad.

Odborné konzultácie a informácie vrátane orientačného vyšetrenia vzoriek prinesenej pitnej vody budú záujemcom v uvedený deň poskytnuté osobne na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,  Hollého 5, Prešov alebo telefonicky u odborných pracovníkov oddelenia hygieny životného prostredia:

Ing. Tatiana Miščíková, č. tel. 7580321

Ing. Adriana Hrabčáková, č. tel. 7580324

Mgr. Iveta Germušková, č. tel. 7580323

Zlatica Polláková, č. tel. 7580322

Melisa Krajníková, č. tel. 7580322

Stanislav Mikluš, č. tel. 7580324

Upozorňujeme občanov, že sa jedná o rozbor iba dvoch chemických ukazovateľov z celkového počtu 71 ukazovateľov (mikrobiologické, biologické, chemické a fyzikálne), o ktorých pojednáva Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Výsledky vykonaného  chemického rozboru majú iba orientačnú výpovednú hodnotu, nakoľko ďalšie ukazovatele citovaného nariadenia vlády neboli stanovené, a tak nie je možné  povedať či donesená vzorka vody je pitná.

Bazény, zastrešenia bazénov, vírivky Jacuzzi

Komentáre

USPA SAN USPA SIA Press - News Press Information Agency is an uncensored social network of journalists. Join us!