Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
6 minutové čítanie

Poslanci MsZ v Prešove schválili návrh VZN o výške poplatkov v školách a školských zariadeniach 

Poslanci MsZ v Prešove schválili návrh VZN o výške poplatkov v školách a školských zariadeniach 

Prešov - Po novom sa budú poplatky v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov vyberať rovnako počas celého roka. Poslanci mestského zastupiteľstva zrušili osobitné príspevky počas leta a prijatým VZN zaviedli aj niekoľko ďalších zmien.  

Dňa 30. 8. 2023 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove schválili poslanci návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Oproti pôvodnému dôjde k niekoľkým zmenám.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ) bude po novom prispievať rodič/zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 28% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, a to počas celého roka rovnako, pričom aktuálne ide o sumu vo výške 34 €. Osobitný príspevok na letné obdobie bol zo schváleného návrhu VZN vyňatý. Ak dôjde k zmene výšky životného minima, výška príspevku sa následne upraví až k 1. septembru kalendárneho roka.

Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí bude počas celého roka prispievať rodič/zákonný zástupca žiaka mesačne nezmenenou sumou vo výške 20 €, pričom aj v tomto prípade bol vyňatý osobitný príspevok v čase letných prázdnin.

Rovnako dochádza aj k zjednoteniu príspevkov v centrách voľného času (CVČ). V pôvodnom znení VZN sa odlišovali výšky príspevkov podľa trvalého pobytu v meste Prešov  a mimo mesta Prešov. Po novom platí, že na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ bude rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka s trvalým pobytom v meste Prešov aj mimo mesta Prešov, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz CVČ, prispievať mesačne sumou 8 € a rodič/zákonný zástupca neplnoletého žiaka, s trvalým pobytom v meste Prešov aj mimo mesta Prešov, ktorý neodovzdá vzdelávací poukaz CVČ, sumou 9 €.

Školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni bude na úhradu režijných nákladov prispievať rodič/zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka paušálne sumou 8 € mesačne, pokiaľ bolo v danom mesiaci odobraté aspoň jedno jedlo. V prípade iných fyzických osôb pôjde o sumu 2,95 € na jedno hlavné jedlo a 0,42 € na jedno doplnkové jedlo.

„Poslanci mestského zastupiteľstva vyhoveli protestu prokurátora a upravili všeobecne záväzné nariadenie. Odteraz sa budú vyberať poplatky v školských zariadeniach rovnako počas celého roka, čím sme vyhoveli prokurátorovi a taktiež občanom, ktorí namietali voči rôznym spôsobom výberu poplatkov počas prázdnin a školského roka,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Zdroj: -TRa- / presov.sk / TV7

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár