Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
10 minutové čítanie

Organizovanosť samaritánskej služby

Organizovanosť samaritánskej služby

Po vzniku Československej republiky samaritánstvo na Slovensku začalo plniť širšie úlohy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, hygienou či pokútnymi liečiteľskými postupmi predovšetkým na vidieku. Základom úspešného pôsobenia samaritánskych služieb v medzivojnovom období boli odborné školenia.

Od roku 1925 sa cvičné samaritánske kurzy  konali v okresných mestách pod patronátom miestnych spolkov Československého Červeného kríža, štátnych okresných lekárov a okresných hasičských jednôt. Už v tomto roku zorganizovala  Okresná hasičská jednota v Prešove č. 35 prvý samaritánsky kurz a  druhý 28. februára 1926 v Lemešanoch za účasti 28 dobrovoľníkov.  V roku 1934  ošetrovateľského kurzu sa zúčastnilo vyše 100 samaritánov z Kokošoviec a Radačova. O dva roky neskôr  absolvovali samaritánsky kurz dobrovoľníci z Veľkého Šariša a Širokého. Záver samaritánskeho kurzu v Prešove, ktorý sa uskutočnil 24. septembra 1939 v budove Čierneho orla, dokumentuje jedinečný fotozáber zo zbierky Krajského múzea v Prešove.

Okrem  skúšobnej komisie je na ňom aj oficiálna delegácia  na čele  s ministrom  Národnej obrany  generálom Ferdinandom Čatlošom a veliteľom východoslovenských divízií plk. Augustínom Malárom, ktorá bola v tom čase na inšpekčnej ceste v Prešove a zúčastnila sa záveru kurzu. Kurz, ktorý trval od 28. augusta do 24. septembra, absolvovalo  203 osôb, z toho 28 mužov a 175 žien.

Začiatkom roka 1928 bola v Prešove založená samaritánska čata, pozostávajúca z 12 sestier pod vedením veliteľky Dr. Alžbety Wienerovej. Pre hygienické, zdravotné a záchranné účely mala samaritánska čata pridelené dva záchranné vozy s konským poťahom. Umiestnené boli  v hasičskej strážnici na Jarkovej ulici  č. 31. Prešovská záchranná služba v priebehu roka vykonala 62 - krát dopravu osôb ochranným vozom, 64 - krát vozom pre nákazlivo chorých a 9 - krát asistovala pri prevoze mŕtvych smrtným vozom.

Výročná správa Československého Červeného kríža z 31.decembra 1929 konštatuje, že k tomuto dátumu bolo na Slovensku 3018 dospelých samaritánov /v Čechách 12 963, na Morave a Sliezsku 10 204/ v 752 samaritánskych strážach, 14 staníc prvej pomoci so záchranným vozom na konský poťah  a s 9 automobilmi. Mesto Prešov v tomto roku získalo sanitný automobil Škoda Populár so 4 ležadlami, pričom naďalej používalo ochranný voz na konský poťah, tzv. „Kolera koč.“ 

Skúšobná komisia, v popredí zľava: Policajný kapitán Kováč, plk. Augustín Malár, generál Ferdinand Čatloš, Dr. A. Ondrejkovič, okresný náčelník a veliteľ OHJ v Prešove, Dr. Fritš, okresný lekár a predseda samaritánskeho odboru Slovenského Červeného kríža v Prešove. Dvorana Čierneho orla, 24. september 1939.
Skúšobná komisia, v popredí zľava: Policajný kapitán Kováč, plk. Augustín Malár, generál Ferdinand Čatloš, Dr. A. Ondrejkovič, okresný náčelník a veliteľ OHJ v Prešove, Dr. Fritš, okresný lekár a predseda samaritánskeho odboru Slovenského Červeného kríža v Prešove. Dvorana Čierneho orla, 24. september 1939.

Závažnú zmenu v organizácii samaritánstva na Slovensku priniesol  zákon o Civilnej  protilietadlovej ochrane /CPO/, ktorý nadobudol platnosť v roku 1936. Smernice pre samaritánsku službu z 10. apríla 1936 ukladali za  povinnosť každej obci na vlastné náklady zriadiť samaritánske stráže predovšetkým z osôb, ktoré v čase mobilizácie a vojny  nepodliehali brannej povinnosti.

Po vzniku samostatného slovenského štátu prešlo samaritánstvo závažnými organizačnými zmenami, ktoré boli ovplyvnené vojnovými udalosťami. Hlavným zámerom bolo vytvorenie organizácie, ktorá by zjednocovala všetky zložky zainteresované na poskytovaní prvej pomoci. Za týmto účelom vznikla 27. augusta 1940 Slovenská záchranná služba /SZS/ a jej sekcie: Prvá pomoc na cestách, Prvá pomoc na horách a Autostanice prvej pomoci. V roku 1942 Okresná hasičská jednota v Prešove združovala 458 odborne vyškolených samaritánov. Do vypuknutia Slovenského národného povstania /29. august 1944/  bolo na Slovensku v poskytovaní prvej pomoci vyškolených 15 972 samaritánov a 896 samaritánok.  

Po obnovení Československej republiky v roku 1945 samaritánska činnosť pokračuje formou výchovno-zdravotnej osvety so zameraním na pravidlá hygieny, opateru chorých a pod.. Postupne bola jej činnosť  v plnej miere nahradzovaná vybudovaním širokej siete zdravotníckych zariadení. Napriek tomu, že samaritánske hnutie na Slovensku od svojich  začiatkov zápasilo s organizačnými problémami, postupne získalo dôveru verejnosti a počas svojej existencie urobilo nesmiernu prácu v zlepšení sociálno-zdravotnej úrovne predovšetkým  vidieckeho obyvateľstva. 

Mgr. Igor Lazorík 
Krajské múzeum v Prešove
Zdroj: Archív Krajského múzea v Prešove

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár