Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Regióny
Kategória Regióny
avatar
8 minutové čítanie

OPUSTILA NÁS DOCENTKA GERMUŠKOVÁ, KTORÁ STÁLA PRI VZNIKU KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE

OPUSTILA NÁS DOCENTKA GERMUŠKOVÁ, KTORÁ STÁLA PRI VZNIKU KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE

Prešov – V nedeľu 12. marca nás navždy opustila docentka Marta Germušková, ktorej profesijný život bol spojený s Prešovskou univerzitou v Prešove (PU). Svoje akademické pôsobenie ukončila na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty (FF) PU, kde vyučovala a vedecky pracovala od roku 2010.

Doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., sa narodila 21. januára 1955 v Prešove. Stredoškolské vzdelanie získala na Gymnáziu Tarasa Ševčenka vo svojom rodnom meste. „Po maturitnej skúške nastúpila v roku 1974 na Filozofickú fakultu v Prešove, ktorá bola v tom čase ešte súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Študovala tu odbor slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s nemeckým jazykom a literatúrou a svoje štúdium zavŕšila štátnou skúškou, ktorú absolvovala s vyznamenaním,“ priblížil Peter Karpinský, riaditeľ  Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU. Počas vysokoškolského štúdia sa zúčastnila i študijného pobytu na Univerzite F. Schillera v Jene v Nemecku.

Jej vzdelávanie na pôde vysokej školy sa týmto však neskončilo, pretože v roku 1982 realizovala štátnu rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo – slovenský jazyk a literatúra, za čo jej bol priznaný akademický titul doktorka filozofie – PhDr. „V tom istom roku na svojej alma mater začala externou formou doktorandské štúdium vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave jej bola priznaná vedecká hodnosť kandidátka vied – CSc.,“ pokračoval Karpinský.

Už počas svojho doktorandského štúdia vystúpila na mnohých konferenciách, publikovala v odborných periodikách, v literárnovedných zborníkoch a časopisoch a zároveň absolvovala zahraničný študijný pobyt na Katedre divadla a filmu na Univerzite v Lodži v Poľsku.

V roku 1985 nastúpila na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, najskôr pôsobila ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte v Prešove a od roku 1997 bola súčasťou Katedry slovenského jazyka a literatúry, neskôr Katedry knižničných a slovakistických štúdií na Fakulte humanitných a prírodných vied PU. „Na tomto pracovisku po habilitačnom konaní získala titul docentky a stála pri vzniku knižničných štúdií, ktoré poskytovali bakalárske vzdelanie pracovníkom a pracovníčkam v odbore knihovníctva,“ ozrejmil Karpinský, ktorý zároveň dodal, že po reštrukturalizácii pracovísk od októbra 2010 prešla na Filozofickú fakultu, kde pôsobila ako docentka a zároveň vedúca Katedry knižničných a informačných štúdií Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií.

Vedecko-výskumné zameranie docentky Germuškovej bolo neuveriteľne široké a pestré. Venovala sa napríklad slovenskej literatúre realizmu a symbolizmu, literatúre pre deti a mládež, didaktike literatúry, problematike literárnych druhov a žánrov, tvorbe slovenských duchovne orientovaných spisovateľov, problematike tvorivej recepcie literárneho textu, problematike čitateľa a rozvíjaniu tvorivých aktivít v knižniciach. Počas svojej vedeckej kariéry bola autorkou a spoluautorkou viacerých monografií a vysokoškolských učebníc a takmer stovky zahraničných a domácich štúdií.

Okrem vedy patrilo jej srdce aj študentom, ktorí pani docentku považovali za vynikajúcu učiteľku, ktorá rada pomáhala a nechýbal jej ľudský, takmer materinský prístup. Zabudnúť nemožno ani na jej zaujímavé aforizmy a glosy publikované hlavne v Literárnom (dvoj)týždenníku,“ uzavrel riaditeľ Karpinský.

Posledná rozlúčka s docentkou Germuškovou sa uskutočnila v stredu 15. marca o 13:00 hod. v kostole vo Svinej.

Anna Polačková

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár