Ján Bync
Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník
Kultúra
Kategória Kultúra
avatar
8 minutové čítanie

Najstaršie továrenské hasičské zbory

Najstaršie továrenské hasičské zbory

Prešov - Továrenské hasičské zbory na Slovensku začali vznikať už  koncom 18. storočia. O  potrebe zabezpečenia ochrany majetku i životov zamestnancov pred ničivými účinkami požiaru sa veľmi rýchlo presvedčili vlastníci a majitelia hlavne takých prevádzok, ktoré charakterom svojho výrobného procesu boli dennodenne vystavení riziku vypuknutia ohňa. Okrem tradičných banských zariadení bol to predovšetkým rozvíjajúci sa drevársky, nábytkársky, papiernický, chemický a železiarsky priemysel, ktorý sa snažil presadiť od druhej polovici 19. storočia v rámci rakúsko-uhorskej monarchie. Existencia továrenských hasičských zborov v medzivojnovom období a ich rozšírenie predovšetkým po druhej svetovej vojne potvrdili ich opodstatnenosť a dôležitosť v systéme požiarnej ochrany.

S využitím vlastných zamestnancov na ochranu pred požiarom sa na našom území stretávame najskôr v kremnickej mincovni. Už 3. septembra 1787 poslal Hlavný komorskogrófsky úrad mincovni niekoľko exemplárov požiarneho poriadku, ktorý bol vydaný pre slobodné kráľovské mestá v Uhorsku s tým, aby bol vyvesený v dielňach. Vedenie mincovne vyhotovilo vlastný  požiarny poriadok, ktorý obsahoval konkrétne úlohy pre každého robotníka. Iným príkladom bola tradícia požiarnej ochrany na pôde banských závodov už od roku 1833. V rokoch 1882–1884 vzniklo viacero požiarnych zborov v jednotlivých banskoštiavnických banských závodoch a Baníckej akadémii. Tieto  hasičské zbory mali vyše 800 členov. Počas konania VII. Krajinského kongresu hasičov v roku 1884 v Banskej Štiavnici sa ukážkového cvičenia zúčastnilo 717 vystrojených banských hasičov.

Parná striekačka  /Wm. Knaust Viedeň, 1883/ továrne na ohýbaný nábytok vo               Veľkých Uherciach. Dnes ju vlastní DHZ Veľké Uherce.
Parná striekačka /Wm. Knaust Viedeň, 1883/ továrne na ohýbaný nábytok vo Veľkých Uherciach. Dnes ju vlastní DHZ Veľké Uherce.

Medzi najstaršie továrenské hasičské zbory v drevospracujúcom priemysle patrí  továrensky hasičský zbor vo Veľkých Uherciach, založený 20. mája 1873 pri továrni na ohýbaný nábytok bratov Thonetovcov. V roku 1883 už používal parnú  trojvalcovú striekačku vyrobenú spoločnosťou Wm. Knaust z Viedne. Svoj hasičský zbor mala v  roku 1881 aj Eislerová továreň na stoličky v Košiciach. K ohňom ohrozeným priemyselným odvetviam  patrilo tiež papiernictvo. Harmanecké papierne  zriaďujú svoj továrenský hasičský zbor v  roku 1878 a ružomberská „Stará papiereň“ v roku 1903.

K najstarším továrenským hasičským zborom v Trnave patrí hasičský zbor  v  cukrovare Karola Stummera. Bol zriadený ako reakcia na veľký požiar, ktorý vypukol v závode 20. októbra 1899. Pod tlakom poisťovne vzniklo v roku 1903 v cukrovare dvanásťčlenné hasičské družstvo a poisťovňa prepožičala firme  parnú striekačku s výkonom 400 l/min. Keďže striekačka bola majetkom poisťovne, cukrovarskí hasiči mali zákaz používať ju mimo areál závodu.   Parná striekačka rakúskej spoločnosti Wm. Knaust Viedeň je dnes v stálej expozícii Krajského múzea v Prešove.

Na území bývalej Šarišskej župy zamestnanci závodu na spracovanie soli Solivary od roku 1877 tvorili hasičský zbor vybavený na tu dobu primeranou hasičskou technikou. Patril medzi najstaršie organizované hasičské zbory na území župy vôbec. Prvý moderne vybavený parný mlyn na východnom Slovensku vo Veľkom Šariši, ktorý s prevádzkou začal v roku 1868, mal taktiež zriadený hasičský zbor z vlastných zamestnancov. Obidva sa vyznamenali  počas katastrofálneho požiaru Prešova 6. mája 1887, keď sa  aktívne zúčastnili pri jeho likvidácii.

Mgr. Igor Lazorík
Zdroj: Archív Krajského múzea v Prešove

Foto titulka: Ručná striekačka veľkošarišského mlyna /1880/. Expozícia Krajského múzea v Prešove.

Pridajte svoj obsah na Slovenský večerník

Slovenský Večerník zverejňuje autorské a agentúrne články, vyhlásenia, stanoviská, názory, oznámenia v pôvodnom znení bez cenzúry a redakčnej úpravy podľa prvého dodatku Ústavy Spojených Štátov Amerických, ktorý doplňuje ustanovenie garantujúce úplnú slobodu slova. Slovenský Večerník - WIS LLC podlieha len zákonom štátu Delaware v USA. S výhradou a bez obmedzenia v každom prípade a z akéhokoľvek dôvodu bude akýkoľvek spor podliehať výlučnej jurisdikcii príslušného súdu okresu Lewes v Delaware, USA. Ak chcete pridať oznam alebo článok, môžete ho publikovať zadarmo: Vytvoriť a overiť účet.

0 Komentár